90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Sağlık Ana Malzemesi ve Hizmet Alımı

Sağlık Ana Malzemesi ve Hizmet Alımı

İhale Adı

: Sağlık Ana Malzemesi ve Hizmet Alımı

İhale No

: 2021/0072

İhale Miktarı ve Türü

: Teknik şartnamede belirtilen miktarda Sağlık Ana malzeme ve Hizmet alımı.

İş Kaleminin Adı

: Sağlık Ana Malzemesi (Alzheimer Tanı Kiti ve Muhteviyatı 18 kalem) Malzeme ve Hizmet Alımı işi

İhale Usulü

: Açık İhale usulü

İhale Tarih ve Saati

: 30.06.2021/Saat: 14.00

İhale Yeri

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Toplantı Odası 6

Şartname Eklerinin Görülebileceği ve Alınabileceği Yer

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi,

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih ve Saat

: Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Yerleşkesi, Satınalma Birimi, 30.06.2021/Saat: 13.50'a kadar.

Doküman Bedeli

: 100 TL (Nişantaşı Üniversitesi Vakıf Bank TR83 0001 5001 5800 7300 8525 37 numaralı IBAN numarasına yatırılacaktır)

Geçici Teminat Bedeli

: Teminat yoktur

İstekli gerçek kişi ise Talep Edilen Belgeler

:  Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, ikametgâh belgesi, vekil ise noter tasdikli imza beyannamesi, noter onaylı nüfus cüzdanı veya onaylı nüfus cüzdanı sureti,

Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi. İhaleye iştirak edecek taraflardan her sayfa ayrı ayrı imzalanmış şartname olacaktır.

İstekli Tüzel kişilik ise Talep edilen Belgeler

: Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri, şirket Faaliyet belgesi, Şirketin imza yetkili sirküleri, tebligat için adres gösterilmesi ve telefon bilgileri, teminat için makbuz, şartnamenim her sayfasının taraflar tarafından imzalanması

Apply Nişantaşı