90 (212) 210 10 10

TR

ENG

DUYURULAR

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri: 25 Ekim 2021 - 30 Kasım 2021

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmekte olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Hibesi Türkiye’deki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunun Erasmus hareketlilik bütçesinden ödenerek davet edilecek kişi program ülkelerindeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşa gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. (Kurumumuz tarafından hareketlilik gün sayısı -Pazartesi gününden Cuma gününe olmak üzere- 5 gün ile sınırlandırılmıştır)
 • Her iki durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır.
 • Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).
 • Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Asgari Şartlar

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.
 • Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 • Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.
 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. Faaliyet süresi maksimum 5 gün olacak şekilde hibelendirilir. 5 günden fazla günler için hibe ödemesi yapılmaz.

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNACAK ÜLKELER

GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI (AVRO)

1. Grup Ülkeler

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

 

2. Grup Ülkeler

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

 

3. Grup Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

126

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Hibe Hesaplamaları

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilip, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km arası

23

100 - 499 km arası

180

500 - 1999 km arası

275

2000 - 2999 km arası

360

3000 - 3999 km arası

530

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1.500

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir.

Personele Yapılacak Ödeme

 • Hibe ödemeleri AB ile Türkiye arasında Erasmus programının yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşmalarda yer alan vergi istisna hükümleri dikkate alınarak Avro olarak yapılır.
 • Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk taksit hareketlilik başlamadan önce hibenin % 80'inin ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. İkinci taksit ödeme (% 20) ise personel döndükten sonra "Katılım sertifikası", “Uçuş Kartları (Boarding Pass)” ve "Faaliyet raporunu" teslim ettikten sonra yapılır.
 • İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.
 • Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
 • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. Ayrıca, planlanandan eksik gerçekleşen ya da uygun olmayan faaliyetlere ilişkin olarak da hibe kesintisi yapılır.
 • Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Ödeme yapılmışsa iade alınır.
 • Başvuru süresi sonunda yararlanıcı listesi resmi web sitesi duyurular kısmında ilan edilecektir.
 • Hareketlilikten yararlanacak personel sayısı, kontenjanlar ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Tahmini yararlanıcı sayısı Ders Verme hareketliliği için 5, Eğitim Alma hareketliliği için 4 şeklindedir.

Değerlendirme Ölçütleri

Aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan personele öncelik sağlanır;

 • Daha önce programdan faydalanmamış personele,
 • Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,
 • Yabancı Dil seviyesi (B1 ve üzeri) - Belgelendirilmeli
 • Eğitim Alma faaliyeti için idari personele,
 • Engelli personele,
 • Eğitim Alma Faaliyetinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önceliklendirilir.
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele (Belgelendirilmeli)
 • Kurumda çalışma yılı daha uzun olan personele (Her yıl için 1 puan)
 • Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu – Application Form (Fotoğraf yapıştırılmış online başvuru formunun çıktısı, başvuru sahibi ve yetkili kişiler tarafından imzalandıktan sonra Uluslararası Ofise teslim edilmelidir. İlgili form bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)
 • Öğretim Programı – Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı -imzalı, mühürlü- orijinal belgelerin, temin edilememesi halinde; taranmış belge de kabul edilecektir. Ancak, personel, Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği sonunda orijinal belgeleri Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Karşı kurumda gerçekleştirilecek program içeriği belge üzerinde günlük olarak belirtilmelidir)
 • Davet Mektubu – Letter of Invitation (Seçiminiz olan üniversiteler ile iletişime geçilmeli ve Ders Verme / Eğitim Alma hareketliliğine ilişkin -imzalı ve mühürlü- Davet Mektubu talep edilmelidir. Davet Mektubu kurumun antetli kağıdına basılmış olup, hareketlilik türü, hareketlilik tarihleri ve hareketliliğin kaç saat gerçekleştirileceği belge üzerinde net bir şekilde belirtilmelidir)
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi – Certificate of Proficiency in English (ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil seviyesini gösterir bir belge, sadece Ders Verme Hareketliliğinde başvuracak personel için zorunludur)

Başvuru formu için TIKLAYINIZ

Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching) formu için  TIKLAYINIZ

Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training) formu için TIKLAYINIZ

Partner Üniversite Listesi için TIKLAYINIZ

NOT:

   1. Belgelerin birimimize teslim edilmesi için son tarih: 30 Kasım 2020, Salı günüdür. Başvuru tarihleri dışında, istenilmeyen şekilde ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

   2. Başvuru belgeleri teslimi ya da daha fazla bilgi almak için aşağıda belirtilen ziyaret gün ve saatleri içerisinde Uluslararası Ofisi ziyaret edebilirsiniz.

 

GÜN

SAAT

 

ÖĞLEDEN ÖNCE

ÖĞLEDEN SONRA

PAZARTESİ

09:00 - 12:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

SALI

09:00 - 12:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

ÇARŞAMBA

09:00 - 12:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

PERŞEMBE

09:00 - 12:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Ayrıntılı bilgi için Öğr. Gör. Sercan KARKA ile iletişime geçebilirsiniz. 

E-mail: [email protected]  

Dahili: 1083

Apply Nişantaşı