90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Kişisel Veriler (KVKK)

Kişisel Veriler (KVKK)

İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversite Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Üniversite) kişisel verilerinizi korumak için azami özeni göstermektedir. Üniversite, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun bir şekilde işleyerek, muhafaza etmektedir. Üniversite, KVK Kanunu kapsamında tanımlı "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuata uyarlı olarak işlemektedir. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanalar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Üniversite ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme, taahhütname ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.

a) Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,

b) Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanalarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,

c) Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

d) Üniversite öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kuralara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi,

e) Üniversitemizin hizmetlerinin geliştirmek ve pazar araştırması yapmak amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanaları üzerinden sizinle irtibat kurulması,

f) Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite’nin akademik ve diğer faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi,

g) Üniversite’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

h) Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi; Üniversite tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

i) Üniversite tarafından yürütülen finansal operasyonlar, pazar araştırmaları, sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma süreçleri (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme, ödeme); iletişim; Üniversite’nin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversite içi sistem ve uygulamaların yönetimi; hukuki işlemlerin yönetimi, amaçlarıyla

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

a) Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış alanlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği halerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

b) Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir. Gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

c) Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla iş birliği yapılan işletmeler ile paylaşılabilecektir.

d) Öğrenci topluluklarından birisine üye olmanız halinde kişisel verileriniz; topluluğun bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

e) Üniversite adına bilgilendirme yapan iş ortaklarına sadece üniversiteye verdikleri hizmet kapsamında bilgilendirme yapabilmeleri için hizmet kapsamına giren veriler paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanalar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Başvuru Formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Maslak Mahalesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL  - Bina Kodu : 34481742, adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@nisantasi.edu.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METİNLERİ
 
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Üniversite) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: Üniversitemizin ve Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Üniversitemizin akademik süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversitemizin akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları, Üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında; Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması. Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında; Üniversitemiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Üniversite ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi, Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması, Özlük dosyanızın oluşturulması, Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, Üniversite içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi, Rıza vermeniz durumunda etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Üniversitenin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması; Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Üniversitemizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilere 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından farklı kanalar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (2.) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@nisantasi.edu.tr e-posta adresi üzerinden üniversitemize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METİNLERİ
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Üniversite) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi, öğrencilerin yapacağı stajlarda; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, öğrencilerin öğrenim ücretlerinin ödenmesi sürecinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi Üniversitenin yerleşkelerinde sağlanan ücretsiz internet hizmetinin kullanılması halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Üniversitenin ve Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin sağlanması, sunulan eğitim ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları ile 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite'nin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Üniversite tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri/öğrencileri faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversitenin ve öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin temini, Üniversitenin iş ve/veya eğitim stratejilerinin planlanması ve icrası, Üniversite tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından yukarıda (1.) ve (2.) maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, üniversiteye kayıt, öğrenciliğin devamı ve mezuniyet sonrasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metninin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Üniversitemiz Tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenmesi, Aktarılması ve Amaçları Üniversitemiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen kişilere ve belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metnini onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında aktarabilecektir. Üniversiteye kaydınız, öğrenciliğinizin devamı süresince ve bitiminde öğrencilik statünüz kapsamında bulunan kişisel verileriniz Üniversite’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve/veya istatiksel çalışmalar amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@nisantasi.edu.tr e-posta adresi üzerinden üniversitemize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Üniversite) tarafından aşağıda yer verilen kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, üniversitemiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi ve üniversitemiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin üniversitemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.nisantasi.edu.tr internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve üniversitemiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.nisantasi.edu.tr internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından yukarıda (2.) ve (3.) maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Üniversitemiz içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan ziyaretçi kaydınızdan, kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (2.) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@nisantasi.edu.tr e-posta adresi üzerinden üniversitemize iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI
Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından işletilen internet sitesini www.nisantasi.edu.tr ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası, (3) Site İçeriği ve (4) Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapılması hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
 
1.VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin üniversitemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.nisantasi.edu.tr internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılması, Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi - Kurum’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; İstanbul İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Başvuru Formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Maslak Mahalesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İSTANBUL - Bina Kodu : 34481742, adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@nisantasi.edu.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 
2. ÇEREZ POLİTİKASI
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR? Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.alaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek; İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 
3.SİTE İÇERİĞİ
Üniversitemiz sitesinde olan bilgilerin eksiksiz, güncel ve doğru olduğunu garanti etmediği gibi önceden duyuru yapmadan site içerisindeki bilgileri zaman zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu bilgiler eğitim programları, öğrenci kabul ve kayıt koşulları, ücretler, burslar, konaklama imkanları ve başka konuları içerebilir. Ziyaretçilerin siteden edindikleri bilgilere güvenerek hareket etmeden önce, en güncel, eksiksiz ve güvenilir bilgiyi almak için üniversitenin ilgili fakülte ve bölümlerindeki uzman personel ile temasa geçmeleri önemlidir.
 
4.GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Gizlilik Politikası gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.

Apply Nişantaşı