90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Eğitim 5.0

Eğitim 5.0

Neo Edu 5.0

Nişantaşı üniversitesi Eğitim 5.0 altyapısı ile kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, sürekli gelişim, öğrenci katılımlı müfredat ve proje bazlı öğrenmeyi destekleyen eğitim müfredatına sahiptir. Eğitim 5.0 Teknoloji ve eğitim birlikteliği dinamiklerine dayanan eğitim modelidir.

 

Kişiselleştirilmiş Eğitim

Yapay zekâ ile desteklenmiş kişisel eğitim bireyin öğrenme yöntemi, hızı, merak duyduğu alan ve gelişim basamakları birbirinden farklıdır. Bu farklılıkları gözetmek ve öğrencinin öğrenme önceliklerine, ilgi alanlarına, isteklerine, zayıflıklarına ve kültürel birikimlerine göre oluşturulmuş öğrenim programları, öğretim teknikleri ve yaklaşımları oluşturmayı kapsar.

 

Öğrenim Esnekliği

Eğitim 5.0, öğrencilere kendi hızlarında çalışabilme, bireysel ihtiyaçlarını ifade edebilme, kişisel sınırlarını genişletme, öğrenmenin yanında öğretebilme ve sorumluluk alma fırsatı sağlar. Buna göre, öğrenme sürekli olarak devam edebilir, zaman ve mekân olarak sınıf ortamına, klasik sınıf düzenine ve materyalerine yani öğretmenin anlatıcı ve öğrencinin dinleyici olduğu düzene ve kitap-deftere bağlı değildir.

 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Klasik eğitim sisteminde yeri olmamasına rağmen; öğrenci merkezli, çağdaş eğitim anlayışının temelini oluşturur ve farklı bakış açılarına yer vererek bilgiyi doğru yönde birleştirmek ve karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek bu yüzyılın en önemli yeterlilik alanlarından biridir.

 

Sürekli Gelişim

Eğitim 5.0, eğitimin her yerde ve her an, kişinin kendi hızında ve merakı doğrultusunda devam ettiği bilincini öğrenciye aşılar. Sanal kampüs ile öğrenciler zaman ve mekân kavramı olmadan istedikleri an derslere katılabilmektedirler.

 

Öğrenci Katılımlı Müfredat

Eğitim 5.0’da öğrenciler, müfredatın oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerine dahil olacaklar. Öğrencilerin verdiği girdi ve cevaplarla; neyin daha önemli ve ilgi çekici olduğu anlaşılabilecek ve gereksiz bilgi yığınlarından ve keskin sınırlı derslerden oluşan klasik eğitim anlayışının müfredatları yerini modern, güncel multi-disipliner ve dinamik müfredatalara bırakacak.

 

Proje Bazlı Öğrenme

Eğitim 5.0 ile öğrenci; çalışma modellerini yakından tanır, modellerin içinde yer alır, uygulamalar yapar ve en zevk aldığı, kendisini en çok geliştirebildiği ve en çok geliştirebileceği modeli seçme imkânına sahip olur.

 

Genel Eğitim Programı (GEP)

Üniversitemizin misyonuyla örtüşecek biçimde dünyanın en iyi üniversitelerinde olduğu gibi, Nişantaşı Üniversitesi’nin öğrencilerine ayrıcalıklı olarak sunduğumuz Genel Eğitim Programını tasarlamış bulunuyoruz. Bu program kapsamında, öğrencilerimize; farklı disiplinlerden geniş bir ders yelpazesi sunarak onları eleştirel düşünmeye sevk etmek, çevrelerindeki dünya hakkında farkındalıklarını artırmak, tamamlayıcı beceriler kazanmalarına yardımcı olmak ve okudukları alanlarının ötesinde düşünme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

GEP dersleri sayesinde öğrencilerimizin farklı disiplinlerden ders alabilirler. GEP derslerinde değişik programlardan öğrencilerin bir arada bulunmaları yeni arkadaşlıklar kurmaları yanı sıra onlara farklı öğretim elemanlarından ders alma imkanı sunarak bu öğretim elemanlarının birikiminden de faydalanmalarına zemin hazırlar.

 

Kariyer Yönlendirme, Endüstriyel ve Profesyonel Mesleki Eğitim Programı (KEP)

(KEP) portföy sistemi, Nişantaşı Üniversitesi’nin çok yönlü mezunlar yetiştirme amacıyla tasarladığı özgün programlardan birisidir.

Mezunlarımız alacakları diplomaları yanı sıra, KEP kapsamında sistematik bir yaklaşımla sunulan konferans, seminer ve sertifikalarla da gerçek hayata hazırlanırlar. Bu program çerçevesinde öğrenciler kendi alanlarında uzman profesyonellerle tanışıp onların deneyimlerini ve başarı öykülerini kendilerinden dinleyecek, merak ettikleri konuları onlarla karşılıklı tartışma imkânı bulacaklardır.

Öte yandan, akademik dünyanın teorik ve pratik çalışmalarının, endüstrinin gerçek dünyası ile buluşacak olması, öğrencilerin endüstrinin gerektirdiği vizyonlarını genişleteceği gibi, şirketlerin de yeni mezun olan öğrenciye yatırım yapmak zorunda kalacakları eğitim süresini kısaltacaktır.

 

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası

Nişantaşı Üniversitesi'nin toplumsal katkı politikası, üniversitenin sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde topluma ve çevreye olan katkılarını düzenlemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu politika, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla toplumun gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Nişantaşı Üniversitesi'nin toplumsal katkı politikası aşağıdaki unsurları içerir:

  1. Eğitim ve Araştırma

- Toplumsal sorunlara yönelik araştırmalar yaparak ve bu konularda farkındalığı artırarak akademik bilgi birikimini genişletmek.

- Eğitim programları aracılığıyla öğrencileri toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak.

- Eğitime ve araştırma süreçlerine erişimi artırmak amacıyla burs ve destek programları sunarak farklı kültürel, sosyal ve ekonomik arka planlardan gelen öğrencileri desteklemek.

  2. Sosyal Sorumluluk Projeleri

- Öğrenciler, akademisyenler ve idari personel tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerini desteklemek ve bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.

- Sosyal sorumluluk projelerinin etkinliğini artırmak için üniversite kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak.

  3. Ulusal ve Küresel İşbirlikleri

- Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, diğer üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumsal sorunlara yönelik çözümler geliştirmek.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler ve araştırma çalışmaları yürütmek suretiyle bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak.

  4. Sürdürülebilirlik

-Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak için eğitim, araştırma ve toplumsal projeleri entegre etmek.

-Çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve kampüs içindeki çevresel uygulamaları iyileştirerek topluma örnek olmak.

-Öğrenciler, akademik ve idari personel için sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu eğitimleri ve etkinlikleri düzenlemek.

5. Toplumla Etkileşim

- Toplumun çeşitli kesimleriyle etkileşimde bulunarak onların ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak.

- Araştırma ve uygulama projeleriyle toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek; özellikle teknoloji, sağlık, çevre ve sosyal adalet gibi alanlarda toplumsal fayda sağlayacak projelere öncelik vermek.

  6. Kültürel ve Sanatsal Katkılar

- Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmak.

- Sanat ve kültür aracılığıyla toplumsal bilinci artırmak ve toplumun kültürel zenginliğini desteklemek.

  7. Sağlık ve Refah

- Üniversite sağlık hizmetleri aracılığıyla topluma sağlık hizmetleri sunmak ve sağlık bilincini artırmak.

- Psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayarak öğrenciler ve personelin zihinsel sağlığını desteklemek.

  8. Teknoloji ve Yenilikçilik

- Toplumun teknolojik gelişimini desteklemek amacıyla teknoloji merkezleri ve kuluçka programları kurmak.

- Yenilikçi çözümler ve teknolojiler geliştirmek için özel sektör, kamu sektörü ve diğer üniversitelerle işbirlikleri yapmak.

  9. Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık

- Engelli bireyler ve dezavantajlı gruplar için erişilebilir eğitim ve altyapı sağlamak.

- Kapsayıcı bir kampüs ortamı yaratmak amacıyla farkındalık kampanyaları ve eğitim programları düzenlemek.

Toplumsal katkı stratejisi, iç ve dış paydaşlardan sistematik olarak toplanan geribildirimlerle ve dünya üniversitelerinin iyi uygulama örneklerinin incelenmesi yoluyla düzenli olarak güncellenir. Paydaşların görüşleri düzenli olarak toplanır, değerlendirilir ve karara bağlanır.

Toplumsal katkı faaliyetlerini sürekli iyileştirme süreci, üniversitenin yönetişim yaklaşımı olan "Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ)" döngüsü ile desteklenir. Bu süreçte sosyal adalet ve insan haklarına saygıyı teşvik eden bir kültür benimsenir. İnsan hakları, canlı hakları, çevre hakları, etik kuralar, kültürel çeşitlilik ve farklılıklara saygı gösterilir ve bu değerlere önem veren çalışmalara öncelik verilir. Etik veya hukuk kuralarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde beyan edilir.

Nişantaşı Üniversitesi'nin toplumsal katkı politikası, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda şekillendirilmiş olup, topluma fayda sağlamayı amaçlar. Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için başarım göstergeleri 2023 – 2027 Stratejik Planı'nda oluşturulmuştur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır. Bu politika üniversitenin web sitesinde yayınlanmakta ve erişime açık bulunmaktadır.

Apply Nişantaşı