90 (212) 210 10 10

TR

ENG

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

MERKEZ HAKKINDA:

Kadın çalışmaları ve kadının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, dünyada ve ülkemizde üzerinde çalışılan ve sürekli geliştirilen bir alandır. Üniversitelerin ve ilgili araştırma merkezlerinin bu gelişmelerin odağında olması ve katkı vermesi gerekliliği önem taşımaktadır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 05.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısının 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kuruluşu gerçekleşmiştir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi konuları bağlamında, kadınların ekonomik ve sosyal durumunun güçlenmesi, istihdam ve kalkınmada kadın, girişimcilik, karar alma mekanizmalarında kadın, kadına yönelik şiddet, eğitim ve kadın, sağlık ve kadın, kırsalda kadın, medya ve kadın, göç ve kadın, tarihsel süreçte kadın hakları ve kadın tarihi, kadınların adalete erişimi ve hukuk, kadınların bilgiye ve teknolojiye erişimi, kültür-sanat ve kadın, ulusal ve uluslararası dökümanlarda kadın hakları ve sözleşmeler, kent hayatı-çevre ve kadın vd. çalışma ve araştırma alanlarında faaliyet göstermesi hedeflenmiştir. Konferanslar, paneller, çalıştaylar ve farkındalık yaratmaya yönelik seminerler-kurslar, araştırma projeleri, sertifikalı kurs programları düzenlemek, süreli veya çeşitli yayınlar yapabilmek, düzenlenecek toplantılarla akademik bilginin erişilebilirliğine katkıda bulunmak, film-belgesel hazırlamak, eğitim alanında üniversite öğrencilerimizin alandaki bilgi ve yaklaşımını geliştirmek üzere dersler ve yürütülecek çalışmalar gerçekleştirmek, Üniversitede akademisyenler, çalışanlar ve öğrencileri bir araya getirecek platformlar oluşturmak ve toplumsal cinsiyet alanında güçlendirmek, merkeze destek olabilecek konuyla ilgili öğrenci kulüpleri ile çalışmalar yapmak, kadınların toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar, platformlar ile işbirlikleri geliştirmek, Üniversitemizin farklı disiplinlerdeki akademisyenlerinin alana farklı katkılarını sağlamak üzere araştırma merkezi bünyesinde çalışmalar yapılması gibi hedeflerle, Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları (YÖNETMELİK)

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın çalışmaları ve sorunları, ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda kadının güçlenmesini sağlama ve benzeri konularda disiplinlerarası bakış açısı ile bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve yapılan araştırma ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversitede ve kamuoyunda farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Kadınların, hukuk, ekonomi, eğitim, toplumsal yaşam, bilim, sağlık, çalışma hayatı, girişimcilik ve çeşitli alanlarda güçlenmesine katkıda bulunmak, kadınların ve kız çocuklarının haklarına, kaynaklara ve bilgiye erişimlerinin sağlanması konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, araştırma ve incelemeler yapmak, projeler gerçekleştirmek, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek, bilimsel araştırmalar yapmak, kadınlara yönelik ayrımcılığı önleyici politikaların uygulanmasına katkı sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, çalıştay, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) Üniversite bünyesinde kadın çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerin açılmasını teşvik etmek, Üniversitenin tüm öğrencilerine açık ortak seçmeli dersler oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Üniversitenin kadına ilişkin konularda araştırmalar yapan bölümlerinde, ilgili çalışmaları desteklemek ve disiplinlerarası ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak.

ç) Kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak, sertifikalı ya da sertifikasız eğitimler ve programlar düzenlemek, yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

d) Kadının güçlenmesi, kadın çalışmaları ve sorunları konularında duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak, bülten ve rapor oluşturmak ve bu tür etkinliklere katılmak, Merkezin görev alanıyla ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların üniversite, merkezler ve sivil toplum etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek.

e) Kadınların hayatları boyunca tüm alanlarda karşılaşabilecekleri temel sorunların önlenmesine yönelik politikalar geliştirmek.

f) Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak.

g) Danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversitelerin kadın çalışmaları alanlarındaki araştırma merkezleri arasında işbirliği yapmak ve iletişimde bulunmak, kadın çalışmaları alanında ülkemizde ofisleri bulunan uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler ve çalışmalar gerçekleştirmek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Merkezin Misyonu

Merkezin misyonu, alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yaparak, düzenlediği akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar ve geliştirdiği projeler ile başta öğrenciler olmak üzere topluma, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kazandırmak ve bu perspektiften hareketle de günümüzdeki çeşitli sorunlara çözümler arayıp katkı sağlamaktır.  

Merkezin Vizyonu

Merkezin vizyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin kazanılmasıyla, kadın sorunları konusundaki duyarlılığı arttırarak, eşit hak ve özgürlüklere sahip, insan onuruna yakışır, adil bir dünyada yaşamasıdır. 

 

YÖNETİM KURULU:


Doç. Dr. Göknur Akçadağ (Müdür)

Dr. Öğretim Üyesi Sakine Arslan Köse (Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Ahmet Umut Hacıfevzioğlu

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Bayraktaroğlu Güner

Dr. Öğretim üyesi Bengi Bezirgan Tanış

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Aslan

Dr. Öğretim Üyesi Yelda Şenkal Başdemir

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Zeynep Özkurt

Dr. Öğretim Üyesi Burcu Belli .

 

FAYDALI LİNKLER:


Uluslarası Kuruluşlar:

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları


 

Sivil Toplum Örgütleri


Türkiye Kadın dernekleri Federasyonu: https://www.tkdf.org.tr/

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği https://www.ceid.info.tr/

Kadın Dayanışma Vakfı http://www.kadindayanismavakfi.org.tr/

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu http://www.keig.org/

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı http://www.kedv.org.tr/

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı http://www.kadinininsanhaklari.org/

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı http://www.morcati.org.tr

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği: https://www.kagider.org

Arya Kadın Yatırım Platformu: https://www.aryawomen.com/

BPW İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği https://bpwistanbul.org/

Turkish Women International Network: https://turkishwin.com/

 

Destekleyici Çeşitli Bilgiler


Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18898.pdf   

 

CEDAW tavsiye Kararları:


 

İstatistikler:


  • https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109

 

Eylem Planları:


 

Çeşitli linkler:


Apply Nişantaşı